[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลดินดำ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ดินดำน้ำซุ่ม ปลากุ่มบ้อน คือ แข่แกว้งหาง ปลานางบ้อน คือ ขางฟ้าลั่น จักจั้นฮ้อง คือ น้องฮำไฮ
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิงค์หน่วยงาน
;
พยากรณ์อากาศ
 

  
นโยบายหลักการพัฒนา  
 

นโยบายหลักเพื่อใช้ในการพัฒนา
 
๑. พัฒนาด้านคุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากรโดยจะเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณในการบริหารบ้านเมืองโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ดังนี้
          ๑.๑  หลักนิติธรรม จะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้และออกเทศบัญญัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น การจัดทำแผนพัฒนา จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ทำตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำเทศบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนยอมรับในเทศบัญญัตินั้นๆ
          ๑.๒ หลักคุณธรรม จะดำเนินงานด้วยความเสมอภาคและทียมกัน โดยจะจัดสรรโครงการ และงบประมาณ ลงหมู่บ้านด้วยความเป็นธรรมตามเหตุผลละความจำเป็น ยึดหลักความสงบสุขและสันติสุขเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลข่มขู่ ส่งเสริมการกระทำความดีของชุมชน
          ๑.๓ หลักความโปร่งใส จะดำเนินงานโดยเดเผยข้อมูลต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันเช่น แผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีรายรับ-รายจ่ายของเทศบาล เป็นต้น
          ๑.๔ หลักการมีส่วนร่วม จะดำเนินงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำ และจัดตั้งอาสาสมัคร จัดตั้งตัวแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา และจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
          ๑.๕ หลักความคุ้มค่า จะต้องดำเนินงานด้วยความประหยัดและความคุ้มค่าของเงิน หรือทรัพยากรที่ใช้ไป เช่น การจัดตั้งงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม มีการบริการด้วยความรวดเร็ว จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ จัดให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถคุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับ ที่มาจากภาษีของรัฐ
          ๑.๖ หลักความรับผิดชอบ จะต้องดำเนินงานโดยยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นใหญ่ เช่น รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วนำเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการจัดทำเอกสาร หรือจัดเวทีประชาคมเพื่อแถลงผลงานให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นหรือ ข้อติ-ชม จากประชาชนเป็นต้น
 
๒. นโยบายที่กำหนดขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดินดำ ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยเหลือและแก้ไขมีจำนวน 12 ข้อ ดังนั้นกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นจึงเน้นนโยบายว่า “ประชาชนต้องการ เทศบาลต้องทำ” ดังนี้
          ๒.๑ ขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลดินดำให้ทั่วถึง ละซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่ชำรุดและเสียหาย ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ที่สูงสุด เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ถึงกับประชาชนในตำบลดินดำ
          ๒.๒ ก่อสร้างและซ่อมซมถนนที่เป็นสายหลักในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นคุณภาพและการได้รับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยยึดหลัก ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ
          ๒.๓ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลดินดำ โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนรับผิดชอบด้านโครงการ  ดึงงบประมาณจากภายนอกมาช่วยกันพัฒนาตำบลดินดำให้รุ่งเรือง
          ๒.๔ กำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะหอยเชอรี่ โดยยึดหลักบูรณาการ คืนธรรมชาติให้กับพื้นนา รับซื้อหอยเชอรี่และไข่หอยเชอรี่ ไปทำน้ำหมักชีวภาพคืนมาให้ประชาชนนำไปใช้ระโยชน์ต่อไป
          ๒.๕ นำเอาปัญหาขยะในตำบลดินดำเป็นปัญหาเร่งด่วน และเตรียมการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม
          ๒.๖ ติดตั้งไฟฟ้าส่องถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางที่อาจเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจไม่ได้รับความปลอดภัยเท่าที่ควร เช่น จากปากทางบ้านดอนหวายถึงบ้านดอนแคน จากปากทางบ้านพยอมเข้าไปในหมู่บ้าน จากปากทางบ้านเลิงคาเข้าไปในหมู่บ้าน
          ๒.๗ จัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุที่จำเป็นในการดูแลและให้บริการช่วยเหลือประชาชน เช่น รถขยะ รถฉุกเฉิน รถน้ำ รถแม็กโครเอนกประสงค์ รถดั้มเจ้อ ฯลฯ
          ๒.๘ ก่อสร้างอาคารและสถานที่ในการตรวจชั่งน้ำหนัก ละวัดความชื้นของข้าวให้กับเกษตรกรตำบลดินดำ เพื่อช่วยไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยเครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นนั้นต้องได้มาตรฐานละการรับรองจากกระทรวงพานิชย์
          ๒.๙ ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กมีความตั้งใจเรียน หรือเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าไปสอบแข่งขันระดับจังหวัด โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์ก่อนสอบแข่งขัน ระดับ ม.1 และม.4 ประสานงานกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมตามอำนาจหน้าที่ และตามความเหมาะสมหรือความต้องการที่สถานศึกษานั้นเสนอมา
          ๒.๑๐ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของตำบลให้คงอยู่คู่ตำบลตลอดไป เช่น ประเพณีบุญแข่งเรือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ
          ๒.๑๑ บำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬา เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ให้มีความเจริญ มีความสุขตลอดไป โดยยึดหลัก บ้าน วัด โรงเรียน
          ๒.๑๒ ตำรวจอาสา (ตำรวจบ้าน) มีเบี้ยตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ มีประกันชีวิตและอุบัติเหตุทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่