[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลดินดำ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ดินดำน้ำซุ่ม ปลากุ่มบ้อน คือ แข่แกว้งหาง ปลานางบ้อน คือ ขางฟ้าลั่น จักจั้นฮ้อง คือ น้องฮำไฮ
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิงค์หน่วยงาน
;
พยากรณ์อากาศ
 

  
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
          “ยึดมั่นอุดมการณ์นักพัฒนา” หมายถึง ยึดหลักการแนวความคิดของการพัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข รู้เท่าทันโลกละกลุ่มอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 
พันธะกิจ (Mission)
 
          เพื่อให้การพัฒนาตำบลดินดำมุ่งสู่สังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะทำให้เทศบาลตำบลดินดำ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั้น เห็นควรกำหนดพันธะกิจของการพัฒนาเทศบาลตำบลดินดำ ดังนี้
          ๑.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๒.  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลให้แข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานของการบริหารเศรษฐกิจองค์กรรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมอย่างพอเพียง โครงสร้างการผลิตและบริการบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรม
          ๓.  ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ละการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรมและมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์กรความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร
          ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งกลไกลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ท้องถิ่นควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม            รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอำนาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนร่วมตัดสินใจสู่ความป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมละการใช้ทรัพยากร