E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านขมิ้น - บ้านจานทุ่ง บ้านขมิ้น หมู่ที่ 15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งโครงการเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงาน ปริมาณงานรั้ว ยาว 70.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ปริมาณงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (กองคลัง จ้างเหมาจัดทำเวบไซต์เทศบาลตำบลดินดำ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างเหมาถมดอนบ้านดอนหวาย บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ยถมดิน 180.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมร่องระบายน้ำบ้านพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64