วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลดินดำ


วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา  การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีชื่อเสียงเรื่องหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


พันธกิจ

วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 349