คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางประจิน ปวงสุข
นายเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน
รองนายเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายมนตรี วงศรีเทพ
รองนายเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายสมบูรณ์ เสถียรเขต
ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายบุญชู ม่วงมนตรี
เลขานุการนายเทศมนตรีตำบลดินดำ