คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางประจิน ปวงสุข
นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายมนตรี วงศรีเทพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายสมบูรณ์ เสถียรเขต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดินดำ


นายบุญชู ม่วงมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ