สมาชิกสภาเทศบาล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุพล อารีเอื้อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลดิน


นายอุรพงศ์ ผ่านสำแดง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดินดำ


นางเตือนจิต สุทธสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 1


นายสามารถ แก้วปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 1


นายสุปัน ดวงวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 1


นายกำจัด หัดจะรวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 1


นายประเสริฐ ยืนยงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 1


นางสาวสมหมาย เสนารา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 2


นายจิรภัทร เวียงสมุทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 2


นายอำนวย คำตะพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 2


นางเติม เวียงอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 2


นายทวี ชมภูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดินดำ เขต 2