สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางณัฐชยา แสนจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุพัตตรา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอุราพร อุตสัย
นักทรัพยากรบุคคล


นายศุภชัย สีลาดเลา
นักทรัพยากรบุคคล


นายรัสมี เวียงอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางญาณิศา สำแดงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรุณ มาตย์วังแสง
นักพัฒนาชุมชน


จ่าเอกวรวัฒน์ สุขภิบาล
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางจิรภาภรณ์ อินทรสมหวัง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัตนาภรณ์ วันจรัญ
เจ้าพนักงานธุรการ