เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 28 ส.ค. 2566 94
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 10 ส.ค. 2566 345
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 11 มิ.ย. 2566 346
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ 19 พ.ค. 2566 356
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ 9 ก.พ. 2566 368
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 369
กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 341
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 16 ธ.ค. 2565 283
ประชาคมสถานีสูบน้ำบ้านขมิ้น 8 ส.ค. 2565 100
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 12 พ.ค. 2565 157
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 25 เม.ย. 2565 259
รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 17 มี.ค. 2565 535
กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 ก.พ. 2565 260
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลดินดำ 13 ม.ค. 2565 446
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ 25 พ.ย. 2564 77
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา 30 พ.ย. 542 76