ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
อาชีวะช่วยประชาชน 28 ต.ค. 2565 10
เชิญชวนเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ย. 2565 43
ความรู้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ย. 2565 51
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 31 พ.ค. 2565 78
เปิดภาคเรียน 1/2565 17 พ.ค. 2565 86
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 25 เม.ย. 2565 89
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร) 19 เม.ย. 2565 83
เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนระหว่างเทศกาลสงกรานต์ 65 11 เม.ย. 2565 395
ทต.ดินดำ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 8 เม.ย. 2565 400
ประชุมมาตรการปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยความทุ่มเท โปร่งใส 7 มี.ค. 2565 109
แจ้งปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 25 ก.พ. 2565 104
นายอำเภอจังหารออกตรวจการกู้แพสูบน้ำ 21 ก.พ. 2565 171
กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 ก.พ. 2565 113
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลดินดำ 13 ม.ค. 2565 240
ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) 6 ม.ค. 2565 167
ระดมความคิดทุกภาคส่วนป้องกันอุทกภัยตำบลดินดำ 15 พ.ย. 2564 63
ถอดบทเรียนป้องกันอุทกภัย 15 พ.ย. 2564 60
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ โครงการยกระดับถนนสายข้างโรงเรียนดินดำบัวรอง บ้านดินดำ ม.9 7 ก.ค. 2564 205
คำสั่งคณะทำงาน ITA 64 7 เม.ย. 2564 1093
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 ก.พ. 2563 184