เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 มิ.ย. 2567 50
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 29 ก.พ. 2567 174
รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 21 ธ.ค. 2566 435
แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 28 ส.ค. 2566 474
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 10 ส.ค. 2566 1029
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 11 มิ.ย. 2566 810
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ 19 พ.ค. 2566 852
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ 9 ก.พ. 2566 813
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 708
กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 503
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 20 ธ.ค. 2565 54
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 16 ธ.ค. 2565 371
ประชาคมสถานีสูบน้ำบ้านขมิ้น 8 ส.ค. 2565 256
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 12 พ.ค. 2565 299
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 25 เม.ย. 2565 397
รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 17 มี.ค. 2565 2383
กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 ก.พ. 2565 397
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลดินดำ 13 ม.ค. 2565 680
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ 25 พ.ย. 2564 182
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา 30 พ.ย. 542 298