เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 29 ก.พ. 2567 63
รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 21 ธ.ค. 2566 328
แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 28 ส.ค. 2566 375
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 10 ส.ค. 2566 833
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 11 มิ.ย. 2566 679
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ 19 พ.ค. 2566 637
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ 9 ก.พ. 2566 668
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 638
กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ม.ค. 2566 410
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 16 ธ.ค. 2565 326
ประชาคมสถานีสูบน้ำบ้านขมิ้น 8 ส.ค. 2565 179
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 12 พ.ค. 2565 210
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 25 เม.ย. 2565 313
รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 17 มี.ค. 2565 1882
กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 ก.พ. 2565 303
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลดินดำ 13 ม.ค. 2565 536
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ 25 พ.ย. 2564 120
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา 30 พ.ย. 542 187