เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองยาว บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 200.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางไปหนองยาว บริเวณพิกัด UC587917 ถึงพิกัด UC589917 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) เลียบคลองส่งน้ำจากแยกบ้านนาย บัวภา ผ่านสำแดง บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 200.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกบ้านนายบัวภา ผ่านสำแดง ถึงนานายปั่น หอมดี บริเวณพิกัด UC585911 ถึงพิกัด UC585905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม และ คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายสถานีสูบน้ำบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 76.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกสะพานข้ามแม่น้ำชี ไปทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด UC576913 ถึงพิกัด UC575935 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หน้าโรงสีชุมชน บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบล ดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 30.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 33.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางไปโรงสีชุมชน บริเวณพิกัด UC581911 ถึงพิกัด UC581911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) เลียบคลองสายหนองห้าง บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 54.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองไปหนองห้าง บริเวณพิกัด UC589911 ถึงพิกัด UC594914 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบักเบ้า บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 820.00 เมตร ปริมาณดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 205.00 ลูกบาสก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนเรียบร่องผักบุ้งไป หนองบักเบ้า บริเวณพิกัด UC615902 ถึงพิกัด UC609901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายกุดโง้ง บ้านเลิงคา หมู่ที่ 8,12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย จุดที่ 1 ยาว 1,000.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากสามแยกเรียบคลองส่งน้ำไปแม่น้ำชี บริเวณพิกัด UC588922 ถึงพิกัด UC589931 ตามแบบที่เทศบาลตำบลดินดำกำหนด จุดที่ 2 ยาว 300.00 เมตร หรือลงหินคลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบบุ่งไข่นก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 1,000 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางไปสะพานเชียงขวัญ บริเวณพิกัด UC595896 ถึงพิกัด UC906896 ตามแบบที่เทศบาลตำบลดินดำกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมท่อส่งน้ำ(พีวีซี) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยนเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 489-64-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายห้วยทาม (จากถนนร้อยเอ็ด-ดินดำ ไปทางทิศตะวันออก) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย ยาว 700.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 430.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายห้วยทาม (จากถนนร้อยเอ็ด-ดินดำ ไปทางทิศตะวันตก) บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 322.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบหนองกุดแปะ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7,15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 322.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลข 416-63-0040 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมแพเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 82-6786 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 005 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร UC613908 - บริเวณพิกัด UC612908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายเลียบร่องน้อยไปห้วยน้ำเค็ม บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16,2 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย ยาว 670.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 146.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) บริเวณพิกัด UC 598879 ถึงบริเวณพิกัด UC 595880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) บ้านเลิงคา หมู่ที่ 8,12 สายจากหนองซีมุงไปทางทิศตะวันตก 700.00 เมตร บ้านเลิงคา หมู่ที่ 8,12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากหนองซีมุงไปทางทิศตะวันตก 700.00 เมตร บริเวณพิกัด UC 577933 ถึงบริเวณพิกัด UC 574932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 สายจากสระแม่บ้านหางกุดเกลือไปสะพานเชื่อมเชียงขวัญ บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสระแม่บ้านหางกุดเกลือ ไปสะพานเชื่อมเชียงขวัญ(เรียบบุ่งไข่นก) บริเวณพิกัด UC 593864 ถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน] บ้านเลิงคา หมู่ที่ 8,12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลูกบาศก์เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางเข้าหมู่บ้านตรงช่วงถนนขาด 30 เมตร บริเวณพิกัด UC577933 ถึงบริเวณพิกัด UC574932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) บ้านเลิงคา หมู่ 8, 12 สายเข้าหมู่บ้าน บ้านเลิงคา หมู่ 8, 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางเข้าหมู่บ้านตรงช่วงถนนขาด 30 เมตร บริเวณพิกัด UC577933 ถึงบริเวณพิกัด UC574932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567