ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 0.30 เมตร ยาว 215 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 215 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 0.30 เมตร ยาว 215 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 215 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณเฉลี่ย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 62 -บ้านเลขที่ 76 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 0.30 เมตร ยาว 215 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 215 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (เพื่อจัดทำถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (ASPHALT CONCRETE) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกลบปรับเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (ASPHALT CONCRETE) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (ASPHALT CONCRETE) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ก.ย. 2565
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบห้วยซันใต้-สะพานเชียงขวัญ บ้านจานทุ่ง หมู่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบห้วยซันใต้-สะพานเชียงขวัญ บ้านจานทุ่ง หมู่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายจากถนนร้อยเอ็ดดินดำ-ห้วยทาม บ้านสะแบง หมู่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายสถานีสูบน้ำบ้านสะแบง บ้านสะแบง หมู่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 530.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบห้วยซันใต้-สะพานเชียงขวัญ บ้านจานทุ่ง หมู่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายสถานีสูบน้ำ-หนองชีมุง บ้านเลิงคา หมู่ 8, 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบห้วยเดื่อ-ห้วยน้ำจั่น บ้านดงยาง หมู่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบบุ่งไข่นก บ้านพยอม หมู่ 3, 4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 17.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายโรงเรียนคุยค้อ-วัดคุยค้อ บ้านคุยค้อ หมู่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายนานายวิเชียร เกไธสงค์-ที่นานายหนูเนียน เวียงคำ บ้านดินดำ หมู่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมเฉพาะจุด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองงูเหลือม บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 17.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองงูเหลือม บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 17.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองงูเหลือม บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 17.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (ASPHALT CONCRETE) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 12 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.04 เมตร 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 26 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2565