เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไป
ตำบลดินดำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี บริเวณลำน้ำเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านมีบ่อดินดำ ซึ่งเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดใช้ปั้นภาชนะ เวลานำไปเผาไฟจะมีกลิ่นหอม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดินดำ” และมีลำน้ำชีไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้สมญานามว่าดินดำน้ำชุ่ม เป็นนามของตำบลดินดำตราบเท่าทุกวันนี้
                เทศบาลตำบลดินดำ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดินดำจากองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบันมีนางประจิน ปวงสุข เป็นนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
          ที่ตั้งและอาณาเขต
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลเจ้าท่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่ง
                   ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
                                       ติดต่อกับตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
uพื้นที่ ประมาณ 31.15 ตารางกิโลเมตร
uชุมชนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน  2,008 หลังคาเรือน
ประชากร  ชาย  3,376 คน  หญิง  3,479 คน  รวม 6,855 คน (2 ก.ย. 64)   
วันที่ : 7 ตุลาคม 2563   View : 2119