สภาเทศบาล


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: สภาเทศบาล

สภาเทศบาล


นายสุพล อารีเอื้อ
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 063-7681555


นายอุรพงศ์ ผ่านสำแดง
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-9267375


นายสามารถ แก้วปัญญา
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 088-3122310


นายจิรภัทร เวียงสมุทร
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 090-8608485


นายกำจัด หัดจะรวย
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 087-8558622


นายทวี ชมภูวิเศษ
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 092-3545694


นายประเสริฐ ยืนยงค์
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 089-4566748


นางเติม เวียงอินทร์
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 082-2101529


นางเตือนจิต สุทธสิทธิ์
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 088-3285993


นางสาวสมหมาย เสนารา
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 085-3494552


นายสุปัน ดวงวงษา
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 084-7107553


นายอำนวย คำตะพันธ์
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 085-8861173