เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลดินดำ


วิสัยทัศน์

ตำบลดินดำเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี  มากมีหัตถกรรมพื้นบ้าน  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก้าวนำส่งเสริมสุขภาพ​


พันธกิจ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครบถ้วน และอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประชาชน
2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย
3.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยส่งเสริมให้ดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1430