หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุวิช สุวรรณศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 093-3632645


นางจิตติมา เพ็งเหล่างิ้ว
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 063-0280794


นางจันทร์เพ็ญ ชมภูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 087-2330547


นายเจนวิทย์ สิริวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-7089545


นางวรินทร์นา กรมรันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายบวรกิติ วรนาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 064-9985453


นางสาวสุพัตตรา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 086-7891394


นางสาวจุรีรัตน์ ยมรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 090-9936236