เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร


นางประจิน ปวงสุข
นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 081-0610458


นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-8640884


นายมนตรี วงศรีเทพ
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 061-6893086


นายสุวิช สุวรรณศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 093-3632645


นางจิตติมา เพ็งเหล่างิ้ว
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 063-0280794


นางจันทร์เพ็ญ ชมภูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 087-2330547


นายวัชระพล ชนโนราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


นางวรินทร์นา กรมรันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 093-1930949


นางอรวรรณ ภารสงวน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 064-9985453


นางสาวสุพัตตรา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 086-7891394


นางสาวจุรีรัตน์ ยมรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 090-9936236