เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000007
วานนี้ 000024
เดือนนี้ 000497
เดือนก่อน 000422
ปีนี้ 007572
ปีก่อน 019530
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ

ภาพกิจกรรม

สภาพถนนทางเข้าบ้านเลิงคาขาด (ดู 8)

น้ำท่วมตำบลดินดำ ปี 65 (ดู 14)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวปฏิบัติหลังทราบว่าติดโควิด (ดู 74)

โควิด ไอไมครอน (ดู 162)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 74)

วัดบ้านพยอม (ดู 70)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 : [13 มิ.ย. 2565]
  คู่มือสำหรับประชาชน : [10 มิ.ย. 2565]
  เทศบัญญัติขยะมุลฝอย พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) : [31 พ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [2 พ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [2 พ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : [2 พ.ค. 2565]
  ประกา ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหหหหหงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์ : [2 พ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล แลพพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [2 พ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย : [2 พ.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร