เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00001
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00243
เดือนก่อน 00814
ปีนี้ 03987
ปีก่อน 06556
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 105) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 370) 
  แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ - 28 ส.ค. 2566(ดู 420) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 10 ส.ค. 2566(ดู 898) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - 11 มิ.ย. 2566(ดู 722) 
  ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - 19 พ.ค. 2566(ดู 787) 
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ - 9 ก.พ. 2566(ดู 724) 
  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ งานป้องกันฯ - 16 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 12 มี.ค. 2567(ดู 106) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ก.พ. 2567(ดู 314) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 ม.ค. 2567(ดู 374) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง - 18 ต.ค. 2566(ดู 468) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง - 15 ส.ค. 2566(ดู 695) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 720) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-23
  จ้างซ่อมท่อส่งน้ำ(พีวีซี) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยนเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-24

ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 50)

กิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK (ดู 74)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ (ดู 14)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นโยบายปราบปรามการทุจริต

ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ดู 50)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy (ดู 63)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู 71)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 927)

วัดบ้านพยอม (ดู 859)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลดินดำร่วมกับชุมชน : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [22 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 : [22 เม.ย. 2567]
  แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 66 : [18 เม.ย. 2567]

        นางประจิน  ปวงสุข  
   นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ 

อัลบั้มภาพกิจกรรม