เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00007
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00277
เดือนก่อน 00946
ปีนี้ 03207
ปีก่อน 06556
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 64) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 328) 
  แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ - 28 ส.ค. 2566(ดู 376) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 10 ส.ค. 2566(ดู 834) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - 11 มิ.ย. 2566(ดู 679) 
  ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - 19 พ.ค. 2566(ดู 637) 
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ - 9 ก.พ. 2566(ดู 669) 
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 12 มี.ค. 2567(ดู 70) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ก.พ. 2567(ดู 272) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 ม.ค. 2567(ดู 324) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง - 18 ต.ค. 2566(ดู 400) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง - 15 ส.ค. 2566(ดู 637) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 671) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 15 ก.พ. 2566(ดู 664) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายห้วยทาม (จากถนนร้อยเอ็ด-ดินดำ ไปทางทิศตะวันออก) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย ยาว 700.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 430.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายห้วยทาม (จากถนนร้อยเอ็ด-ดินดำ ไปทางทิศตะวันตก) บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 322.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายเลียบหนองกุดแปะ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7,15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 322.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-21

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK (ดู 33)

ประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร ประจำปี 2567 (ดู 94)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นโยบายปราบปรามการทุจริต

ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ดู 23)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy (ดู 30)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู 38)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 869)

วัดบ้านพยอม (ดู 816)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 เม.ย. 2567]
  แผนดำเนินกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 : [22 มี.ค. 2567]
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 67 - 69 : [18 มี.ค. 2567]
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ : [15 มี.ค. 2567]
  คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลจัดซิ้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง : [5 มี.ค. 2567]
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น : [4 มี.ค. 2567]
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น : [4 มี.ค. 2567]
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น : [4 มี.ค. 2567]

        นางประจิน  ปวงสุข  
   นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ 

อัลบั้มภาพกิจกรรม