เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : -


นางอรวรรณ ภารสงวน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 098-1518750


นางสาวณัฐชนก ศรีจันทร์
ครู
เบอร์โทร : 090-8404408


นางสาวอโนทัย วรรณยงค์
ครู
เบอร์โทร : 090-8404408


นางสาวจารุวรรณ ศรีแทนยงค์
ครู
เบอร์โทร : 085-4061527


ว่าที่ร้อยตรีภูวดล ไชยศรี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์โทร : 092-9569873


นายวีระพันธ์ วิชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 094-3532742


นางสาวศิริธร เพชรล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 062-3595639


นางสาวกิ่งดาว ราชภักดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) -ศพด.บ้านพยอม
เบอร์โทร : 088-3014500


นางสาวสิริรัตน์ มะหิพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) -ศพด.บ้านพยอม
เบอร์โทร : 062-5287328


นางสาวสุพรรณี ม่วงมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) -ศพด.บ้านหนองบัวรอง
เบอร์โทร : 087-9782828


นางสาวธิดารัตน์ วิฤทธิ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) -ศพด.บ้านหนองบัวรอง
เบอร์โทร : 064-2314840


นางสาวจิราภรณ์ อุธาดร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) -ศพด.บ้านเลิงคา
เบอร์โทร : 086-2265202