เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ ชมพูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจุรีรัตน์ ยมรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวไอลดา ศรีมานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสิริพร หันประดิษฐ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวลลนา ชมภูวิเศษ
กวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายฌานิน มะหิพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรมิดา สุวรรณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
เบอร์โทร : 084-9123599


นางสาวเกวรี ม่วงมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 091-8614462


นางสาวโชติกา แน่นอุดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 065-3247892


นางสาวแก้วกนก คูนาเอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 064-6248389