เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางวรินทร์นา กรมรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุพัตตรา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : -


นายรัสมี เวียงอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : -


นางสาวอุราพร อุตสัย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : -


นายเสกสรรค์ เจริญศิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทร : -


นายศุภชัย สีลาดเลา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : -


นางสาวอรุณ มาตย์วังแสง
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : -


นางจิรภาภรณ์ อินทรสมหวัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : -


-
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : -


นางสาวรัตนาภรณ์ วันจรัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : -


นางสาวทัศนีย์ ศรีเชียงขวาง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
เบอร์โทร : -


นางญาณิศา สำแดงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : -


นางสาวอัญชลาภรณ์ ดวงวงษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : -


นายสัญญา กุกุดเรือ
พนักงานสูบน้ำ ประจำสถานีฯ บ้านดินดำ (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทร : -


-
เจ้าพนักงานธุรการ (งาน ปภ.)
เบอร์โทร : -


นายมาโนช พิมพ์รูป
ภารโรง
เบอร์โทร : -


นายปรีชา ภูนาเถร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : -


นางสาวสิริพร มาบรรดิษ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : -


นางสาวธาราวดี วินทะไชย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : -


นายสนัส สุขสีทา
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีบ้านค้อน้อย
เบอร์โทร : -


นายประจวบ เจริญราษฎร์
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ)สถานีฯ บ้านสะแบง
เบอร์โทร : -


นายสุริชัย จันทคัต
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีฯ บ้านพยอม
เบอร์โทร : -


นายอุดม ดวงวงษา
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีฯ บ้านขมิ้น
เบอร์โทร : -


นายทรงเกียรติ เหมนวล
พนักงานสูบน้ำ(ทั่วไป)สถานีเลิงคา
เบอร์โทร : -


นายวีรยุทธ สท้านอาจ
พนักงานสูบน้ำคุยค้อ
เบอร์โทร : -