สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางวรินทร์นา กรมรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุพัตตรา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 086-7891394


นายรัสมี เวียงอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 081-8175883


นางสาวอุราพร อุตสัย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 086-0527256


นายเสกสรรค์ เจริญศิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทร : 086-7899825


นายศุภชัย สีลาดเลา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 066-0272561


นางสาวอรุณ มาตย์วังแสง
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 093-3265194


นางจิรภาภรณ์ อินทรสมหวัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 061-9012558


จ่าเอกวรวัฒน์ สุขภิบาล
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 081-2781123


นางสาวรัตนาภรณ์ วันจรัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 080-7674793


นางญาณิศา สำแดงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 092-6532298


นายสัญญา กุกุดเรือ
พนักงานสูบน้ำ ประจำสถานีฯ บ้านดินดำ (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทร : 089-6973654


นางสาวอัญชลาภรณ์ ดวงวงษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 082-3001462


นางสาวทัศนีย์ ศรีเชียงขวาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
เบอร์โทร : 063-6086211


นางสาวสุธิดา มิเร
เจ้าพนักงานธุรการ (งาน ปภ.)
เบอร์โทร : 062-3476411


นายมาโนช พิมพ์รูป
ภารโรง
เบอร์โทร : 082-9652972


นายปรีชา ภูนาเถร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 085-8038962


นางสาวสิริพร มาบรรดิษ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-4079740


นางสาวธาราวดี วินทะไชย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-6876739


นายสนัส สุขสีทา
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีบ้านค้อน้อย
เบอร์โทร : 083-5621377


นายประจวบ เจริญราษฎร์
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ)สถานีฯ บ้านสะแบง
เบอร์โทร : 086-2323432


นายสุริชัย จันทคัต
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีฯ บ้านพยอม
เบอร์โทร : 097-3359487


นายอุดม ดวงวงษา
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีฯ บ้านขมิ้น
เบอร์โทร : 081-7787137


นายสมพร ปัจจัยเก
พนักงานสูบน้ำ(ทักษะ) สถานีฯ บ้านคุยค้อ
เบอร์โทร : 081-6623029


นายทรงเกียรติ เหมนวล
พนักงานสูบน้ำ(ทั่วไป)สถานีเลิงคา
เบอร์โทร : 098-8127615