เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

อำนาจหน้าที่


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลดินดำ

 

ภารกิจและอำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดินดำตามกฎหมาย

 
            การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดินดำ เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคม มีความ สะดวกและปลอดภัย การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนได้รับการศึกษาครบถ้วนทั่วถึง และ เพียงพอ ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ พัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นตำบลดินดำ เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง เหมาะสม และยังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ร่วมแก้ไข ปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดินดำ ให้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลดินดำจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความ ร่วมมือของชุมชนทุกฝ่าย ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลดินดำ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ การศึกษาส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดินดำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ ทราบว่าเทศบาลตำบลดินดำ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ในการดำเนินการ ตามภารกิจหลัก SWOT
เทศบาลตำบลดินดำ ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจออกเป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดังนี้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2))
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(1))
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 5(7))
 (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(8))
(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 61(2))
 (6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(4))
(7) การสาธารณูปการ(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(5))
 
 
 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(4))
(2) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(6))
(3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(7))
(4) ให้มีบำรุงสถานที่กี่พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(6))
(5) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(10))
(6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(12))
(7) การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(13))
(8) ส่งเสริมกีฬา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(14))
(9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พรบ. กำหนดแผนฯ มาตรา 16(15))
(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(19))
 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(1))
(2)การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2/1))
(3)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(3))
(4)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ 50(5))
(5)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(4))
(6) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16 (13))
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(17))
(8)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(20))
(9)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พรบ.กำหนดแผน ฯ มาตรา 16(21))
(10)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(22))
(11)การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(28))
(12)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(29))
(13)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(30))
 
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลดินดำ จะดำเนินการ ดังนี้
 
           ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลดินดำ จะดำเนินการ ดังนี้ ภารกิจหลัก ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมี หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดทางถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) จัดการ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลดินดำ จะดำเนินการ ดังนี้
ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์

 

วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 1590