เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2566   27 เม.ย. 2566 367
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   10 เม.ย. 2566 110
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2 พ.ค. 2565 199
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2 พ.ค. 2565 175
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   2 พ.ค. 2565 191
ประกา ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหหหหหงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์   2 พ.ค. 2565 170
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล แลพพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2 พ.ค. 2565 182
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย   2 พ.ค. 2565 223
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   2 พ.ค. 2565 145
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   2 พ.ค. 2565 161
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   22 เม.ย. 2565 180
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   11 ม.ค. 2565 154