เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   17 มี.ค. 2565 336
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าพนักงานธุรการ   17 มี.ค. 2565 230