คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   17 มี.ค. 2565 58
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   17 มี.ค. 2565 43