เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของเทศบาลตำบลดินดำ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผน่นดิน   7 มี.ค. 2565 207
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565   7 ก.พ. 2565 188