เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK


ออนไลน์ : 10

Gallery :: กิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK
 เทศบาลตำบลดินดำ โดยการนำของ นางประจิน  ปวงสุข  นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ พร้อมผู้บริหาร  หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดินดำ  ได้จัดกิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลดินดำ   โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้คืนสู่ชุมชน โดยมีธนาคารขยะบ้านพยอม หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ เป็นตัวอย่าง แนวทางในการดำเนินการให้ชุมชนอื่นๆ ดำเนินการภายใต้แนวคิด เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเรื่อยมา
วันที่ : 20 มีนาคม 2567   View : 33