เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายนาย

นโยบาย
เทศบาลตำบลดินดำ

               ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลตำบลดินดำ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ นั้น
               บัดนี้ ดิฉัน นางประจิน ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลดินดำเรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และแนวดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
               จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่มุ่งมั่นจะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดินดำ
               เทศบาลตำบลดินดำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความแข็งแกร่ง มีความสมบูรณ์ในด้านเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตข้าวทั้งนาปีและนาปรัง มีชื่อเสียงในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีแข่งเรือ จนสร้างชื่อเสียงในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดมาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวตำบลดินดำโดยตลอด
        วิสัยทัศน์ (Vision)
               ยึดมั่นอุดมการณ์ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คือ หลักนิติธรรม การมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนในตำบลมีความสุข บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี สุขภาพแข็งแรง สังคมปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีถนนเชื่อมโยงกันทุกหมู่บ้าน มีน้ำกินที่ใช้อย่างพอเพียง

               พันธะกิจ (Mission)
          เพื่อให้การพัฒนาตำบลดินดำมุ่งสู่สังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะทำให้เทศบาลตำบนดินดำ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั้น เห็นควรกำหนดพันธะกิจของการพัฒนาเทศบาลตำบลดินดำ ดังนี้
               ๑. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลดินดำให้แข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานของการบริหารเศรษฐกิจแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมอย่างพอเพียง  มีโครงสร้างการผลิตและบริการบนพื้นฐานความรู้และนวัตรกรรม
            ๓. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรมเนียมและมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร
            ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งกลไกลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ท้องถิ่นควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอำนาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนร่วมตัดสินใจสู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใช้ทรัพยากร
นโยบายหลักเพื่อใช้ในการพัฒนา
  1. พัฒนาด้านคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรในเทศบาลตำบลดินดำ
โดยจะเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณในการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ดังนี้
               ๑.๑ หลักนิติธรรม จะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้และออกเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น การจัดทำแผนพัฒนา จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ทำตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
            ๑.๒ หลักคุณธรรม จะดำเนินงานด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยจะจัดสรรโครงการ และงบประมาณ ลงหมู่บ้านด้วยความเป็นธรรมตามเหตุผลและความจำเป็น ยึดหลักความสงบสุขและสันติสุขเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลข่มขู่ ส่งเสริมการกระทำความดีของชุมชน
               ๑.๓ หลักความโปร่งใส จะดำเนินงานโดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่งถึงกันเช่น แผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีรายรับ – รายจ่ายของเทศบาล เป็นต้น
               ๑.๔ หลักการมีส่วนร่วม จะดำเนินงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนและโครงการพัฒนาตำบลดินดำทั้งระยะสั้น / ระยะยาว และแต่งตั้งตัวแทนชุมชุนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา และจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
               ๑.๕ หลักความคุ้มค่า จะต้องดำเนินด้วยความประหยัดและความคุ้มค่าของเงิน หรือ ทรัพยากรที่ใช้ไป เช่น การจัดตั้งงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม มีการบริการด้วยความรวดเร็วจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ จัดให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถคุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับ ที่มาจากภาษีของรัฐ
               ๑.๖ หลักความรับผิดชอบ จะต้องดำเนินงานโดยยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นใหญ่ เช่น รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วนำเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการจัดทำเอกสาร หรือจัดเวทีประชาคมเพื่อแถลงผลงานให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นหรือ ข้อติ – ชม จากประชาชน เป็นต้น
๒. นโยบายที่กำหนดขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดินดำ       
ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยเหลือและสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ปี ๒๔๙๖ มีจำนวน ๒๐ ข้อ ดังนั้น กลุ่มเพื่อไทยดินดำ จึงกำหนดนโยบายที่จะดำเนินการแยกเป็นด้าน ดังนี้
๒.๑. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑.๑ ซ่อมสร้างถนนทุกสายให้อยู่ในสภาพดีและเชื่อมต่อกันทั้งตำบลมีไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งสัญญาณจราจร
๒.๑.๒ ผลักดันการตั้งสถานีสูบน้ำผ่านประตูน้ำห้วยชันใต้เข้าแก้มลิงบุ่งไข่นก พร้องสร้างคลองกระจายน้ำเข้าไร่นาด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์
๒.๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยประสานงานกับภาครัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๒ นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒.๑ จัดสนับสนุนสวัสดิการ  อป.พร.เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒ สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมและปรับปรุงระบบบริหารงานกองทุนสวัสดิการตำบลให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๒.๒.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้มีความรักสามัคคีต่อกันเช่นกิจกรรมเล่นดนตรีพื้นเมือง  กิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน
๒.๒.๔ จัดหารถ EMS เพื่อรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
๒.๒.๕ สนับสนุนกิจกรรม  อสม.จัดหาสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่นเครื่องวัดความดัน วัดไข้ เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง
๒.๒.๖ จัดงบประมาณเพื่อดูแลเด็กคนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางคนไข้ติดเตียง /ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  ๒.๓. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๓.๑. สนับสนุนการทำเกษตรแนวใหม่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ฟาร์มตัวอย่างภายในตำบลดินดำ เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงาน
๒.๓.๒ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน
๒.๓.๓ จัดให้มีตลาดกลาง ลานรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาภายในตำบล
                  ๒.๓.๔  รณรงค์พัฒนาตลาดตำบลดินดำ ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
๒.๔ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการแยกขยะ ทำ ข้อตำลงกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อการกำจัดขยะที่เหลือใช้
๒.๔.๒ ปรับปรุงที่ทำการเทศบาลให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมเป็นศูนย์ราชการของตำบล
๒.๕ นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนะธรรม
๒.๕.๑ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี อาทิเช่นการเข้าปริวาสกรรม  ประเพณี   ลอยกระทง  แข่งเรือยาว  ทอดเทียนพรรษา ประเพณีรดน้ำอวยพรวันสงกรานต์
๒.๕.๒ จัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลนเช่นครูสอนดนตรีนาฏศิลป์  ครูพลศึกษา  ครูภาษาอังกฤษ เข้าไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
๒.๕.๓. สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนและจัดหาอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณภาพแก่นักเรียน
๒.๕.๔ สนับสนุนพัฒนาการศึกษาเด็กระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาการทั้ง ด้าน  สติปัญญา อารมณ์และสังคมไปพร้อมกัน
๒.๖ นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
๒.๖.๑..ปรับปรุงระบบการพัฒนาตำบลดินดำให้เป็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม และฝ่ายท้องถิ่น ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1390