เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
เทศบาลตำบลดินดำ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลดินดำ จัดโครงการ “แข่งขันกีฬา ดินดำเกมส์ ครั้งที่ 17”
มีกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในริ้วขบวนของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมโครงการ มีการให้ความรู้ในเรื่องลักษณะการคอร์รัปชั่น โทษและภัยของการปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชั่นโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเยาวชน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังรับทราบโดยทั่วกัน


https://www.dindam.go.th/upload/file/20230425151133File.pdf (คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ. 2566)
https://www.dindam.go.th/upload/file/20230425144612File.pdf  (แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts)
วันที่ : 25 เมษายน 2566   View : 637