เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
เทศบาลตำบลดินดำ

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ดินดำโปร่งใส งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลดินดำ ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง
ดินดำโปร่งใส งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
โดย นางประจิน  ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดินดำในการปฏิเสธการรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ของพนักงานตลอดจนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

https://www.dindam.go.th/upload/file/20240430085204File.pdf (คำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนจริยธรรม)
https://www.dindam.go.th/upload/file/20240430085319File.pdf (แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts ปี 67)
วันที่ : 25 เมษายน 2566   View : 714