เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลดินดำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดินดำ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมความต้องการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ตำบลดินดำ มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ คือ
  1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
2.3 เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงถนน,สะพาน
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงร่องระบายน้ำ
- ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - เพื่อส่งเสริมประชาชนมีงาน มีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาศักยภาพแรงงานของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา คงไว้ ซึ่งทรัพยากรแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ส่งเสริมงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดินดำตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
สิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ การดำเนินงานต่างๆ คือสิ่งที่จะต้องมีการกำหนดไว้ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดินดำ มีดังนี้
2.4.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑)  จัดสร้างและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานตำบลดินดำอย่างครบถ้วน
  1.  เคหะชุมชนของตำบลดินดำมีความพร้อมเพรียงและปลอดภัย
  2. ดำเนินการประสานงานด้านวิศวกรรมการโยธาและงานกับองค์กรปกครองอื่นได้ครบถ้วน
2.4.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑)  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อลดลง
๒)  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
๓)  มีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔)  มีระบบสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๕)  ปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง
๖)  กลุ่มองค์กรภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.4.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
      1) ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้
      2) ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
      3) แหล่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรและการประกอบอาชีพประชาชนได้รับการพัฒนา
      4) มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมการเกษตร
 
 
2.4.4 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๑) ดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำธรรมชาติ
      ๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
      3) ประชาชนมีการกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยรวมถึงสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
2.4.5 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) ดำเนินการสืบสานศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) ประชาชนทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
๓) การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
            ๔) ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.4.6 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
                      ๑) มีและพัฒนาสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น
                      ๒) บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                      ๓) เทศบาลตำบลดินดำปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                      ๔) สามารถบูรณาการพัฒนากับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.5 ค่าเป้าหมาย  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดินดำ ได้มีเป้าหมายเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดินดำกินดีอยู่ดี  มีความสุข ได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาไว้ ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษา ปีละ 1 สาย
- ระบบผลิตและกระจายน้ำประปาได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษา ปีละ 1 ครั้ง
- ไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนมีความครบถ้วน
- ระบบระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษา ปีละ 1 สาย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - อัตราการเกิดโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อลดลง
- จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์มาตรฐานลดลง
- กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในชุมชนตำบล/หมู่บ้าน
- จัดโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน/ท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและเอกชนอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
3.ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ - จัดโครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ปีละ 1 โครงการ
- ผลผลิตโดยรวมของข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- จัดทำโครงการปรับปรุง/ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
- ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ปีละ 1 โครงการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จัดทำโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของตำบลดินดำปีละ 1 โครงการ
- โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดินดำอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
- โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
- โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลดินดำ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - สืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในตำบลดินดำท้องถิ่นตลอดทั้งปี
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ์ การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดินดำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง - จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เข้าร่วม/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการการเมือง/ข้าราชการประจำ/ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 1364