เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

จ้างเหมาบริการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ


นางเกษร ภูนาเถร
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 080-2186084


นางเอื้อจิต บุญละคร
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ กองคลัง
เบอร์โทร : 084-4565624


นายสงกรานต์ แวดอุดม
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 1 (ปภ.)
เบอร์โทร : 084-0794369


นายสุริยันต์ อินทวงษ์
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 1 (ปภ.) (คนขับรถ)
เบอร์โทร : 083-2273882


นายสุรเชษฐ์ กิจเรณู
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 1 (ปภ.) (คนขับรถ)
เบอร์โทร : 063-5247112


นายยมนา สำแดงเดช
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 2 (ปภ.)
เบอร์โทร : 063-9936381


นายทองมี คำภักดี
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 2 (ปภ.)
เบอร์โทร : 096-0980386


นายอดุลย์ คุณวิบูลย์
พนักงานประจำรถน้ำ ชุดที่ 1 (ปภ.)
เบอร์โทร : 063-7832700


นายฉลอง มะโนมัย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เบอร์โทร : -


นายสำฤทธิ์ หรบรรณ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เบอร์โทร : -


นายบุตรดี อามาตมนตรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เบอร์โทร : 061-3154626


นายบรรจบ คำมูลนา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เบอร์โทร : 099-4760023