เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคัช้ในหน่วยงานเทศบาลตำบลดินดำ ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้แก่

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

 
http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502105658File.pdf

- ประกาศ ก.จ. ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งัต้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502105906File.pdf

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502110116File.pdf

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- ประกาส ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502124911File.pdf

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502124711File.pdf


5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพปละการเสริมสร้างแรงจูงใจในปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การ้องทุกข์)

http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502110839File.pdf

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502111057File.pdf


- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.
http://www.dindam.go.th/upload/file/20220502111158File.pdf 

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ. 2566

https://www.dindam.go.th/upload/file/20230410224750File.pdf
  
วันที่ : 23 เมษายน 2563   View : 779